PRAWO KARNE
 

KANCELARIA PRAWNA G&G

Konstytucja hiszpańska przyznaje prawo do obrony wszystkim obywatelom oraz osobom przebywającym na terytorium Hiszpanii. Uznaje również założenie domniemania niewinności wobec osoby podejrzanej, której nie udowodniono jeszcze popełnienia czynów, o które się ją oskarża.

Każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone lub złamane może złożyć skargę i domagać się zadośćuczynienia.

Przęstepstwa informatyczne: Hacking etyczny, cracking, symulacja tożsamości w post-phishing, lub spoofing, uszkodzenia systemów komputerowych, włamania, nielegalne ataki, spyware.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w TOP HACKING.

Wypadki samochodowe – najwy?sze mo?liwe odszkodowanie powypadkowe, Obrona prawna osób oskar?onych o prowadzenie samochodu pod wp?ywem substancji niedozwolonych.

Odwo?ania od wyroków s?dowych przed Trybuna?ami, anulowanie „antecedentes penales”.

Przestępstwa przeciwko osobom: napady, przemoc w rodzinie, oszczerstwa, pomówienia, niewypłacanie należności.

Przestępstwa przeciwko dobru wspólnemu: fałszerstwa, uszkodzenia elementów wspólnych.

Sprawy nieletnich: pośrednictwo w aktach sprawy, kwestie ostrożności, alimenty.

Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu: nielegalne działania wobec przyrody, np.: instalacja anten, zanieczyszczanie środowiska.

KANCELARIA PRAWNA G&G


   
Gabinete Jurídico G & G. Zalozony 2006.
info@gabinete-g.com/ +34 91 3861929

 

idioma español